Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Uitvaartverzorger
een Overeenkomst sluit. Tenzij anders overeengekomen
is de Opdrachtgever de contactpersoon voor
de Uitvaartverzorger.
b. Overeenkomst:
de tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger tot
stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging,
zoals bij voorkeur vastgelegd in de modelovereenkomst
van BGNU.
c. Toeleverancier:
de partij die aan de Uitvaartverzorger zaken en/of diensten
levert in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
d. Uitvaartverzorger:
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Opdrachtgever
een Overeenkomst sluit ter zake van de Uitvaartverzorging.
e Uitvaartverzorging:
de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis
of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de
overledene naar een met de Opdrachtgever overeengekomen
adres.
f. Voorschotten:
voorschotten die door de Uitvaartverzorger ten behoeve
van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald
in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op en maken deel uit van de Overeenkomst.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor
zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Uitvaartverzorger
zijn aanvaard en gelden alleen voor
de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 De Uitvaartverzorger dient voor of bij de totstandkoming
van de Overeenkomst de Algemene Voorwaarden
aan de Opdrachtgever ter hand te stellen
of elektronisch ter beschikking te stellen op een
zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever
kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk
zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3 – Verstrekking gegevens en Overeenkomst

3.1 De Uitvaartverzorger gaat een overeenkomst met
de Opdrachtgever aan en kan daarbij gebruikmaken
van de modelovereenkomst van BGNU. De
Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat
de Overeenkomst juist en volledig wordt ingevuld.
3.2 De Opdrachtgever dient de Uitvaartverzorger tijdig
alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens
van de overledene en de Opdrachtgever te
verstrekken. Onder relevante gegevens worden
tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen
van de overledene met radioactief
materiaal, danwel de aanwezigheid van een pacemaker
of Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
(ICD), alsook informatie over eventuele zaken die
in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
3.3 In de Overeenkomst worden zoveel als mogelijk
de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het
kader van de Overeenkomst door de Uitvaartverzorger
worden geleverd c.q. uitgevoerd. Zaken
en/of diensten, die eerst na de ondertekening c.q.
vastlegging in de Overeenkomst worden overeengekomen,
worden zoveel als mogelijk schriftelijk
bevestigd door de Uitvaartverzorger.

Artikel 4 – Prijzen en pro-memorie posten

4.1 De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief
BTW.
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke
door de Uitvaartverzorger op basis van de Overeenkomst
worden geleverd, worden – voor zover
mogelijk -vermeld in de Overeenkomst.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst
de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten
nog niet bekend is/zijn, zal de Uitvaartverzorger
een pro-memorie post opnemen.
4.4 De Uitvaartverzorger zal zo spoedig mogelijk de
prijzen van de pro-memorie posten aan de Opdrachtgever
doorgeven.
4.5 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na
kennis te hebben genomen van de prijzen van de
pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg
met de Uitvaartverzorger wat betreft de pro-memorie
posten te wijzigen, tenzij de Uitvaartverzorger
in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst de prijzen voor de
betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot)
aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de aangifte
van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand door de Uitvaartverzorger worden gedaan
op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte
gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een
onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze de
Uitvaartverzorger daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van
overlijden, zal de Uitvaartverzorger bevorderen dat
correctie plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding
aan de Uitvaartverzorger worden toegerekend,
dan is hij voor betaling van de kosten van correctie
van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen
komen de kosten van correctie voor rekening van
de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats
op dagen, tijdstippen en locaties als overeengekomen
tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger.
6.2 De dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart
worden overeengekomen onder voorbehoud van
goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende
begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7 – Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties,
dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander
drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de
Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens
wordt verstaan per e-mail) aan te leveren of,
indien de tekst door de Uitvaartverzorger is opgesteld,
goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties
met betrekking tot het overlijden worden
door de Uitvaartverzorger voor rekening van de
Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 De Uitvaartverzorger kan indien sprake dient te
zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties
slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten
en schade aansprakelijk zijn, indien en voor
zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever
schriftelijk verstrekte of goedgekeurde
tekst en deze afwijking aan de Uitvaartverzorger
toe te rekenen is. In alle andere gevallen
zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever
en is de Uitvaartverzorger niet aansprakelijk
voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 De Uitvaartverzorger zal zich inspannen aankondigingen
van overlijden tijdig bij het postkantoor
en/of de gekozen media te bezorgen. De Uitvaartverzorger
staat niet in en is niet aansprakelijk voor
tijdige bezorging bij geadresseerde(n) en daadwerkelijke
plaatsing in de gekozen media.
7.5 Indien de Uitvaartverzorger heeft voldaan aan zijn
inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in lid 4,
zijn de gevolgen voor te late plaatsing of te late
postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen,
waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn,
ter hand stellen aan de Uitvaartverzorger. Tenzij
anders overeengekomen, draagt de Uitvaartverzorger
dan zorg voor een bewijs van ontvangst. Hij
is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van
eenentwintig (21) dagen op te sturen naar de desbetreffende
verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op
een geldelijke uitkering, dan kan de Uitvaartverzorger
worden gemachtigd de uitkering te innen om
deze in mindering te brengen op de kosten van de
zaken en/of diensten van de uitvaart. Een eventueel
overschot wordt aan de begunstigde van de
verzekeringspolis uitbetaald.
8.3 De Uitvaartverzorger staat niet in voor betaling van
enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).
Niet of niet volledige betaling door de verzekeringsmaatschappij(en)
schort de betalingsverplichting
van de Opdrachtgever jegens de Uitvaartverzorger
niet op.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Indien de Uitvaartverzorger in het kader van de
Overeenkomst aan derden dient te betalen, zal de
Opdrachtgever de daarmee gemoeide bedragen
op eerste verzoek en binnen de gestelde termijn
aan de Uitvaartverzorger voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van de Uitvaartverzorger
betalen binnen veertien dagen na
ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen
deze termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 De Uitvaartverzorger heeft steeds het recht om
een voorschot (aanbetaling), maximaal ter grootte
van 100% van de (begrote) uitvaartkosten, te vragen
voor zover die ziet op (een) door de Uitvaartverzorger
te verlenen dienst(en). Tenzij in de
Overeenkomst anders is overeengekomen, bedraagt
dit voorschot, voor zover dat ziet op de door
de Uitvaartverzorger te leveren goederen, maximaal
50% van de (begrote) uitvaartkosten. Dit
voorschot dient binnen vierentwintig (24) uur na
het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever
te zijn voldaan. Het betaalde voorschot
wordt verrekend met de definitieve uitvaartnota.
Zolang de Opdrachtgever het bedongen
voorschot niet aan de Uitvaartverzorger heeft voldaan,
heeft de Uitvaartverzorger het recht zijn verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten.
9.4 Bij contante betaling wordt door de Uitvaartverzorger
een bewijs van betaling verstrekt.
9.5 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. De Uitvaartverzorger
is gerechtigd over een vordering die
niet tijdig is voldaan rente in rekening te brengen
vanaf de dag volgende op die waarop de betalingstermijn
verstrijkt. De verschuldigde rente bedraagt
1% per kalendermaand of gedeelte van de maand
waarbij een gedeelte van de maand als gehele kalendermaand
wordt berekend.
9.6 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in
lid 2 van dit artikel is de Uitvaartverzorger gerechtigd
alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk,
voor zover rechtens mogelijk, in rekening
te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden
conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten
(Wet BIK) in rekening gebracht, dan
wel conform de op het moment van sluiten van de
Overeenkomst geldende wetgeving.
9.7 De in de leden 5 en 6 van dit artikel bedoelde rente
en kosten zijn eerst verschuldigd wanneer de Opdrachtgever
door de Uitvaartverzorger schriftelijk is
aangemaand tot betaling binnen een termijn van
zestien (16) dagen, aanvangende de dag na aanmaning,
onder vermelding van de gevolgen van het
uitblijven van betaling.
9.8 De Uitvaartverzorger heeft het recht om met betrekking
tot de Opdrachtgever een krediet check te
(laten) doen. Voorts heeft de Uitvaartverzorger het
recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen
te weigeren.

Artikel 10 – Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De Uitvaartverzorger neemt bij zijn werkzaamheden
de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
10.2 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor vermissing
en/of beschadiging van sieraden of andere
zaken welke bij overdracht bij de overledene
aanwezig zijn, zulks inclusief zaken die in de uitvaartkist
met de overledene worden meegegeven.
10.3 De Uitvaartverzorger is niet aansprakelijk voor
schade die het gevolg is van niet nakoming door
de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld
in artikel 3.2. De Opdrachtgever is voor deze
schade aansprakelijk.
10.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Uitvaartverzorger
tegen alle vorderingen en aanspraken van derden
voor schade geleden in het kader van de uitvoering
van de Overeenkomst waarvoor de Uitvaartverzorger
niet aansprakelijk is.
10.5 De Uitvaartverzorger kan onverminderd het bepaalde
in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden
gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever,
die het rechtstreekse en uitsluitende
gevolg is van de schuld (dat wil zeggen: opzet of
bewuste roekeloosheid) van de Uitvaartverzorger
(directe schade). Aansprakelijkheid voor indirecte
schade, inclusief emotionele c.q. immateriële
schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Uitvaartverzorger
aansprakelijk kan worden gehouden
voor schade komt voor vergoeding alleen in
aanmerking die schade waartegen de Uitvaartverzorger
verzekerd is, in welk geval de schadevergoedingsplicht
beperkt is tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk aan
de Uitvaartverzorger uitkeert. In alle gevallen is de
schadevergoedingsplicht van de Uitvaartverzorger
beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding
die door de Opdrachtgever aan de Uitvaartverzorger
betaald dient te worden uit hoofde van
de Overeenkomst.
10.6 Van de in 10.5 bedoelde schuld is bij schade ten
gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering
van de Overeenkomst geen sprake indien de
vertraging of het oponthoud het gevolg is van de
opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst
als bedoeld in artikel 9.3.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst,
waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden,
moeten volledig en duidelijk omschreven door
de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen
eenentwintig (21) dagen na de datum van de uitvaart
bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg
hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter
zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen veertien
(14) dagen na ontvangst van de nota schriftelijk
bij de Uitvaartverzorger ingediend worden.
11.3 De Uitvaartverzorger zal binnen veertien (14) dagen
na ontvangst van de klacht trachten met de
Opdrachtgever tot overeenstemming te komen
over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever en zekerheid

12.1 Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak
kan doen gelden op de nalatenschap van de
overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst
op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever
is ermee bekend dat de uitvaartkosten
schulden van de nalatenschap zijn en dat de Uitvaartverzorger
Opdrachtgever hierop heeft gewezen.
12.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat
met betrekking tot zijn/haar eigen uitvaart,
maar ook in andere gevallen, heeft de Uitvaartverzorger
het recht te bedingen dat voldoende zekerheid
wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst,
bijvoorbeeld door een (aanvullend) voorschot
overeen te komen, zoals bedoeld in artikel
9.3, of door een derde als hoofdelijk medeschuldenaar
c.q. als mede-opdrachtgever te verbinden
aan de Overeenkomst.

Artikel 13 – Uitvoering

De Uitvaartverzorger is bevoegd derden in te schakelen
voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en privacy

14.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming,
dan wel de op het moment van het sluiten van de
Overeenkomst geldende privacywetgeving. De
Uitvaartverzorger zal de door de Opdrachtgever
verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens en overige
informatie vertrouwelijk behandelen en neemt
de vereiste maatregelen om persoonsgegevens te
beschermen.
14.2 Bij het sluiten van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever
diens ondubbelzinnige toestemming
aan de Uitvaartverzorger om (bijzondere) persoonsgegevens
en vertrouwelijke informatie te
verwerken. De gegevensverwerking is voorts
noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst
door de Uitvaartverzorger en (deels) teneinde
te voldoen aan een wettelijke verplichting
van de Uitvaartverzorger.
14.3 Uitvaartverzorger zal (bijzondere) persoonsgegevens
en/of vertrouwelijke informatie niet doorgeven
aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst of
de uitvaartverzorger dit op basis van de wet verplicht
is.
14.4 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om
diens (bijzondere) persoonsgegevens en/of overige
vertrouwelijke informatie kosteloos in te zien,
op te vragen, te wijzigen dan wel te laten verwijderen.
Hiervoor kan er contact worden opgenomen
met de Uitvaartverzorger via info@cloostermanuitvaartzorg.nl
of 040 843 6915. Op een dergelijk
verzoek wordt uiterlijk binnen 4 weken gereageerd.
14.5 In het privacybeleid van Uitvaartverzorger, welke
te vinden is op haar eigen website en op eerste
verzoek kosteloos wordt toegezonden, is meer informatie
te vinden over de wijze waarop Uitvaartverzorger
met de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens
en vertrouwelijke informatie om
gaat. Hiermee informeert Uitvaartverzorger de Opdrachtgever
nader omtrent de redenen van gegevensverwerking
en de mogelijkheid om, indien gewenst,
bezwaar te maken dan wel de verstrekte
toestemming in te trekken.
14.6 Indien door de Uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht
van Opdrachtgever, beeld- en/of geluidsopnames
worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid,
dan wordt daarbij Algemene Verordening
Gegevensbescherming, dan wel de op het moment
van het sluiten van de Overeenkomst geldende
privacywetgeving in acht genomen.
De geluids- en/of beelddrager met de opnames
wordt door de Uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt
aan de Opdrachtgever. Na overdracht vernietigt
de Uitvaartondernemer direct de gemaakte
opnames. De Opdrachtgever mag de opnames alleen
verstrekken aan personen uit de beperkte familie-,
vrienden- en kennissenkring van de
overledene. De Uitvaartverzorger geeft in de
ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk
aan dat dit gebeurt. De in artikel 10.4 opgenomen
vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid
onverkort van toepassing.
14.7 Het bepaalde in 14.6 geldt in gelijke zin voor opnames
die in opdracht van de Opdrachtgever worden
gemaakt ten behoeve van het online, via het Internet,
live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid
(‘livestreaming’). De Opdrachtgever bepaalt welke
personen, uitsluitend behorende tot de hiervoor
genoemde beperkte kring van de overledene, een
inlogcode krijgen om de uitvaart online bij te kunnen
wonen. De Uitvaartverzorger draagt zorg voor
een goede beveiliging van de website, zodat die
enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde
‘online-genodigden’ en alleen de Opdrachtgever
de opname kan downloaden. De Uitvaartverzorger
vernietigt de opnames direct nadat de livestream
niet meer openstaat voor de genodigden en in ieder
geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid.

Artikel 15 – Geschillen en garantieregeling

15.1 Elk geschil tussen de Opdrachtgever en de Uitvaartverzorger
betreffende de totstandkoming of
uitvoering van de Overeenkomst, ook al wordt dit
geschil slechts door één van hen als zodanig benoemd,
zal zowel door de Opdrachtgever als de
Uitvaartverzorger kunnen worden voorgelegd aan
de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
aangestelde Ombudsman. Het adres van de
Ombudsman zal op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
worden verstrekt.
15.2 Een geschil wordt door de Ombudsman slechts in
behandeling genomen, indien de Opdrachtgever
zijn klacht eerst aan de Uitvaartverzorger overeenkomstig
deze algemene voorwaarden heeft voorgelegd.
Uiterlijk 13 weken nadat de klacht aan de
Uitvaartverzorger is voorgelegd en deze niet is opgelost,
dient het geschil schriftelijk aan de Ombudsman
te worden voorgelegd.
15.3 Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt
aan de Ombudsman, is de Uitvaartverzorger aan
deze keuze gehouden.
15.4 Wanneer de Uitvaartverzorger een geschil behandeld
wil zien door de Ombudsman, stelt hij de Opdrachtgever
hiervan schriftelijk op de hoogte. De
Uitvaartverzorger kondigt daarbij aan dat hij het
geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde
rechter als de Opdrachtgever niet binnen vijf weken
schriftelijk laat weten in te stemmen met de
behandeling van het geschil door de Ombudsman.
Indien de Opdrachtgever niet instemt of niet tijdig
reageert, zal de Uitvaartverzorger het geschil kunnen
voorleggen aan de bevoegde Nederlandse
rechter.
15.5 De Ombudsman doet uitspraak overeenkomstig
het reglement van de Stichting Klachteninstituut
Uitvaartwezen. Het reglement van deze stichting
wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
toegezonden.
15.6 De beslissing van de Ombudsman wordt door partijen
aangemerkt als een bindend advies.
15.7 Bij toewijzing van een geldelijke vergoeding aan
de Opdrachtgever garandeert de Stichting Klachteninstituut
Uitvaartwezen betaling daarvan tot ten
hoogste € 5.000,–.
15.8 Uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter dan
wel de hierboven genoemde Ombudsman is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.
15.9 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn op 27 juli 2018 gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, onder
dossiernummer 30277580.